خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون فرماندهی و مدیریت انتظامی جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون فرماندهی و مدیریت انتظامی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بدهیم که از لغات و اصطلاحات این رشته با خبر است. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بدهیم ترجمه خوبی […]

موضوعات: عمومی