خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون بافت شناسی دامپزشکی یکی از حوزه های تخصصی در ترجمه محسوب می شود که برای ترجمه این دست از متون باید مترجم خاص خود این رشته به کار گرفته شود. رشته بافت شناسی دامپزشکی مانند دیگر رشته های کارشناسی ارشد دارای واحد پایان نامه است که برای گذراندن این رشته و دستیابی به مدرک کارشناسی ارشد باید پایان […]

موضوعات: عمومی