خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

ترجمه ماشینی بین زبانی ترجمه ماشینی بین زبانی را می توان یکی از روش‌های قدیمی ترجمه ماشینی دانست. در این روش زبان مبدأ به زبانی دیگر به نام زبان واسطه وارد می شود. سپس ترجمه زبان مقصد با استفاده از الگوهای بین زبانی ایجاد می شود. در ترجمه ماشینی مبتنی بر الگو، روش بین زبانی جایگزینی مناسب برای روش‌های مستقیم […]

موضوعات: عمومی