خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مبارزه با مواد مخدر جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون مبارزه با مواد مخدر دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشد. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیل کرده باشد. اگر ترجمه این متون خاص را به یک مترجم متن عمومی بدهیم قطعا از پس ترجمه بر نخواهد آمد. […]

موضوعات: عمومی