خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت تکنولوژی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مدیریت تکنولوژی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید مترجمی انجام دهد که از چم و خم این رشته آگاهی دارد. به عنوان مثال ترجمه این متون را نباید به مترجمی بسپاریم که تخصصش ترجمه متون عمومی است. زیرا ترجمه را خراب خواهد […]

موضوعات: عمومی