خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت دولتی جزء ترجمه های ویژه محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت دولتی دارای لغات و اصطلاحات خاص است. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که از چم و خم این رشته آگاهی داشته باشد. اگر به عنوان نمونه ترجمه این متون را به مترجمی بدهیم تخصصش متن های عمومی هستند به احتمال زیاد کیفیت بسیار […]

موضوعات: عمومی