خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت سازمان های دولتی جزء ترجمه های خاص محسوب می شود. ترجمه متون مدیریت سازمان های دولتی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. ترجمه این متون را باید یک مترجم خاص در این حوزه انجام دهد. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عمومی بدهیم به علت اینکه از چم و خم این رشته آگاهی […]

موضوعات: عمومی