خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت و کنترل بیابان توسط ما انجام می شود. ترجمه متون مدیریت و کنترل بیابان دارای ویژگی های منحصر به فردی است. منظور از ویژگی های منحصر به فرد در اینجا اصطلاحات و لغات خاصی است که در این رشته یافت می شود. به طور مثال یک مترجم متون عمومی نمی تواند متون این رشته را ترجمه کند. […]

موضوعات: عمومی