خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت کشاورزی دارای ویژگی های خاصی است. ترجمه متون مدیریت کشاورزی توسط مترجم خاص در این رشته انجام میشود. مثلا یک مترجم متن پزشکی نمی تواند متون خاص مدیریت کشاورزی را ترجمه کند. چرا که ترجمه این متون دارای اصطلاحات و لغات خاص خود است که فقط مترجمی آگاه از این لغات و اصطلاحات می تواند دست به […]

موضوعات: عمومی