خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مطالعات جهان جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون مطالعات جهان دارای لغات و اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این حوزه تخصص داشته باشد. اگر ترجمه این متون را به مترجم متن های عمومی بدهیم قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد زیرا تخصص زیادی در این حوزه ندارد. […]

موضوعات: عمومی