خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون معماری داخلی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون معماری داخلی دارای لغات و اصطلاحات تخصصی می باشند. ترجمه این متون را باید به مترجمی بسپاریم که در این رشته تحصیلات داشته باشد یا حداقل این رشته را به خوبی بشناسد. سپردن ترجمه این متون به مترجم های عمومی تنها باعث خراب شدن اینگونه ترجمه ها […]

موضوعات: عمومی