خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون هواشناسی جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون هواشناسی دارای لغات و اصطلاحات خاص خود هستند. ترجمه این متون را باید کسی انجام دهد که در رشته هواشناسی تحصیل کرده باشد. به عنوان مثال اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بسپاریم ترجمه خوبی نخواهیم داشت. از اینرو باید کار را به […]

موضوعات: عمومی