خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون پیشگیری از جرم جزء ترجمه های نظامی محسوب می شود. ترجمه متون پیشگیری از جرم را مترجم متخصص باید ترجمه کند. ترجمه این متون دارای لغات و اصطلاحات خاصی است از اینرو ترجمه آن را باید به مترجمی بسپاریم که از این مبانی آگاهی داشته باشد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در ادامه ما […]

موضوعات: عمومی