خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون ژئوفیزیک جزء ترجمه های خاص محسوب می شوند. ترجمه متون ژئوفیزیک دارای لغات اصطلاحات تخصصی هستند. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عادی بدهیم قطعا ترجمه را خراب خواهد کرد چرا که از چم و خم این رشته آگاهی ندارد. این […]

موضوعات: عمومی