خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون کشف جرایم توسط ما انجام می شود. ترجمه متون کشف جرایم دارای لغات و اصطلاحات تخصصی است. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. ترجمه این متون را باید به یک مترجم خبره در این حوزه بسپاریم. اگر ترجمه این متون را به یک مترجم متن های عمومی بسپاریم به علت عدم آگاهی از موارد خاص […]

موضوعات: عمومی