خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

خاطره ای در باره ترجمه شفاهی خاطره ای درباره ترجمه شفاهی دارم که می خوام براتون تعریف کنم. این خاطره درباره ترجمه شفاهی در واقع به زمانی بر می گرده که من یک روز در منزل نشسته بودم و مشغول تماشای تلویزیون بودم و ناگهان موبایلم زنگ خورد. خاطره ای درباره ترجمه شفاهی گوشی را از روی زمین برداشتم و […]

موضوعات: عمومی