خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه زیرنویس فیلم از آن نوع ترجمه هایی محسوب می شود که برای ترجمه آن دو حالت وجود دارد یا اینکه شما فایل زبان اصلی فیلم را در اختیار دارید و به راحتی مشغول به ترجمه آن می شوید یا اینکه شما فایل زبان اصلی فیلم را در اختیار ندارید و مجبورید بنشینید از اول فیلم را نگاه کنید و […]

موضوعات: عمومی