خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون طراحی پارچه و لباس جزو آن ترجمه هایی هستند که برای انجام دادنشان نیاز به مترجم خاص در همین رشته نیاز است. ترجمه متون طراحی پارچه و لباس دارای اصطلاحات و لغات خاص این رشته است که نمی توان برای انجام آنها از هر لغتی استفاده کرد. به عنوان مثال ترجمه این متون را نباید به یک مترجم […]

موضوعات: عمومی