خبرگزاری مترجم

اولین خبرگزاری علمی ترجمه کشور

ترجمه متون مدیریت پروژه و ساخت یکی از زمینه های تخصصی ترجمه محسوب می شود که ترجمه این متون نیازمند مترجم متخصص است. این رشته در دانشگاه های ایران در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. معرفی رشته مدیریت پروژه بکار گیری دانش، مهارتها و تکنیکهای لازم در مدیریت اجرای فعالیتها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای […]

موضوعات: عمومی