خبرگزاری مترجم

مرجع اطلاع رسانی اخبار ترجمه

مسائل اصلی مطالعات ترجمه کدامند مسائل اصلی مطالعات ترجمه مواردی متعددی را شامل می شوند. جهت آگاهی از مسائل اصلی مطالعات ترجمه با ما همراه باشید. مفاهیم کلیدی تمرین ترجمه یک فعالیت دارای پیشینه طولانی است اما رشته مطالعات ترجمه یک مقوله جدید است. در محافل دانشگاهی، ترجمه پیش از این تنها به یک فعالیت یادگیری زبان محدود می شد. […]

موضوعات: عمومی